Vicki Lord Hair

Brogdale Farm , Brogdale Road, Faversham (Faversham ), England