Phila Optical

359 Roncesvalles Avenue, Toronto (Old Toronto), Ontario