Lavender Day Spa

16 Lakshmi Nagar Main Road, Tiruppur (PSS Colony), Tamil Nadu