Bipolar

28 Hoy Fatt Rd, #01-32, Singapore (Bukit Merah)